Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen „VOP“)

dle ustanovení § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“)

 

obchodní společnosti   Mobilní Gentleman s.r.o., IČO:                                  173 10 296,

DIČ:                            CZ26204967,

se sídlem                    K. H. Máchy 30, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice,

zapsané   v   obchodním   rejstříku   vedeném   Městským   soudem   v   Brně,   oddíl   C, vložka 129547 (dále jen „Prodávající“ nebo „Mobilní Gentleman s.r.o.“).

I.

Všeobecná ustanovení

 1. Prodávající je podnikatelem, který prodává výrobky (dále jen „Zboží“) prostřednictvím internetového portálu Prodávajícího umístěnému na webové adrese https:// mobilni-gentleman.cz (dále jen „Webový portál“).
 2. Kupující je
  1. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“),
  2. (II) osoba odlišná od Spotřebitele (dále jen „Podnikatel“).
 3. Prodávající a Kupující dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě také jako

Smluvní strana“.

 1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Webového portálu (dále jen „Kupní smlouva“) a způsob jejich Prodávající Zboží dle Kupní smlouvy dodává Kupujícímu sám nebo prostřednictvím jiných podnikatelů.
 2. Kupní smlouva je mezi Smluvními stranami uzavřena distančním způsobem, tedy za použití komunikačního prostředku umožňujícího uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran (dále jen „Prostředek komunikace na dálku“). Náklady vzniklé Kupujícímu při použití Prostředku komunikace na dálku (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 3. Nedílnou součástí těchto VOP je reklamační řád Prodávajícího (uvedený v článku X. těchto VOP“) a podmínky ochrany osobních údajů (uvedené v článku XIV. těchto VOP“). Kupující uzavřením Kupní smlouvy potvrzuje, že je s těmito VOP, Reklamačním řádem a Podmínkami ochrany osobních údajů řádně seznámen a že s nimi souhlasí.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Znění těchto VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat, přičemž pro práva a povinnosti Smluvních stran platí znění VOP účinné ke dni uzavření Kupní
 6. Ujednání v Kupní smlouvě odchylná od těchto VOP mají před zněním těchto VOP přednost.
 7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

 

II.

Nabídka Zboží

 1. Umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na Webový portál představuje výzvu k podávání nabídek na uzavření kupní
 2. Prodávající se zavazuje sdělit Spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením Kupní smlouvy údaje dle 1820 odst. 1 OZ, tedy:
  1. údaje o hlavních vlastnostech zboží v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze zboží,
  2. údaje o své totožnosti,
  3. adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty, případně i údaje o jiném prostředku on-line komunikace, který podnikatel též poskytuje za účelem rychlé a účinné komunikace a který spotřebiteli umožňuje uchovat písemnou komunikaci s podnikatelem v textové podobě, včetně data a času jejího uskutečnění; v případě, že podnikatel jedná za jiného podnikatele, také údaje o jeho totožnosti a sídle,
  4. adresu provozovny, pokud se liší od adresy sídla, a v případě, že podnikatel jedná za jiného podnikatele, také adresu, na niž může spotřebitel zaslat stížnost,
  5. celkovou cenu a náklady na dodání podle § 1811 odst. 2 písm. c) a e); v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, sdělí tento údaj také za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,
  6. údaj o přizpůsobení ceny osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování, byla-li cena takto přizpůsobena,
  7. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,
  8. způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění a případně pravidla vyřizování stížností,
  9. podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, pokud lze tohoto práva využít; náležitosti vzorového formuláře stanoví prováděcí právní předpis,
  10. údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou,
  11. údaj, že spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, je-li tomu tak, nebo údaj o tom, za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne,
  12. údaj o existenci práv z vadného plnění, případně také o záruce za jakost, poprodejním servisu a jejich podmínkách,
  13. údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo má-li být závazek automaticky prodlužován,
  14. nejkratší dobu, po kterou budou trvat spotřebitelovy povinnosti ze smlouvy, má-li být smlouvou určena,
  15. údaj o povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována, a o jejích podmínkách,
  16. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování sporů spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního

 

 1. Zveřejněné spotřebitelské recenze Zboží pochází od Spotřebitelů, kteří Zboží skutečně použili nebo si je zakoupili. Prodávající umožňuje vkládání Spotřebitelských recenzí pouze v návaznosti na zakoupení Zboží, čímž ověřuje pravost spotřebitelských recenzí.

 

III.

Objednávka Zboží

 1. Odesláním objednávky Zboží Kupujícím Prodávajícímu (dále jen „Objednávka“) představuje návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího a přijetí této objednávky je kupujícímu potvrzeno automatickým e-mailem, který není považován za akceptaci návrhu, tedy za uzavření
 2. Před podáním Objednávky použitím elektronických prostředků je Spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní e- shopu, zejména informace o:
  1. Kupujícím vyžadované Prodávajícím;
  2. Kupujícím objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní e-shopu);
  3. Kupujícím zvoleném způsobu úhrady kupní ceny zboží;
  4. údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží
 4. V Objednávce bude vždy uvedena informace o celkové ceně kupovaného zboží a nákladech spojených s balením a dodáním zboží a odkaz na tyto všeobecné podmínky
 5. Prodávající zajistí, aby Spotřebitel vzal při Objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení a že se svou nabídku činí ve znění těchto VOP účinných k momentu učinění Objednávky.
 6. Je-li Objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musejí být označeny snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací (např. „Objednat s povinností platby“, či

„Souhlas s obchodními podmínkami”), ze které bude jednoznačně patrna závaznost návrhu Kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

 1. Objednávka a Potvrzení o přijetí Objednávky představují uzavřenou Kupní smlouvu , která je uložena za účelem jejího plnění a plnění dalších zákonných povinností Prodávajícího.
 2. Objednávku lze podat a Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích na základě dohody Smluvních

 

IV.

Kupní smlouva

 1. Kupní smlouvou uzavřenou na základě těchto VOP, účinných k momentu učinění Objednávky Kupujícím, se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke Zboží, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Podávajícímu kupní cenu (dále jen „Kupní cena“).
 2. která vzniká oznámením Prodávajícího Kupujícímu o přijetí Objednávky Kupujícího. Potvrzení o přijetí Objednávky zašle Prodávající Kupujícímu elektronickou poštou (dále jen „ Potvrzení o přijetí Objednávky “).

 

 1. Prodávající může Kupujícímu spolu s Kupní smlouvu nabídnout uzavření darovací smlouvy na vybrané Zboží. Práva a povinnosti Smluvních se řídí ustanoveními o darovací smlouvě dle § 2055 a násl. OZ s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem, je Spotřebitel povinen poskytnuté dary vrátit společně se zakoupeným Zbožím Prodávajícímu. Ustanovení dle tohoto odstavce se nepoužijí, plnil-li Prodávající Spotřebiteli bez objednávky Spotřebitele.
 2. Prodávající nemá povinnost akceptovat Objednávku kupujícího nebo její části. Důvodem odmítnutí nabídky Kupujícího může například být že :
  1. se již Zboží nevyrábí,
  2. se již Zboží nedodává,
  3. se výrazným způsobem změnila cena Zboží u dodavatele Zboží,
  4. se u Zboží na Webovém portálu zobrazuje zjevně mylná Kupní cena, nebo
  5. bylo Zboží označeno jako „Momentálně nedostupné“
  6. nebo došlo k poškození Zboží před jeho vydáním - odesláním Kupujícímu.

 

 

 

V.

Kupní cena a platební podmínky

 1. Celkové Kupní ceny Zboží jsou uvedeny včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, a pokud povaha Zboží neumožňuje tuto cenu rozumně určit předem, způsob jejího výpočtu.
 2. Prodávající se zavazuje vystavit Kupujícímu daňový doklad – fakturu v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne dodání Zboží. Prodávající zašle daňový doklad Kupujícímu v elektronické podobě na e- mailovou adresu uvedenou Kupujícím, s čímž Kupující souhlasí.
 3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu těmito způsoby:
  1. v hotovosti na provozovně prodávajícího
  2. hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  3. bezhotovostním způsobem na účet prodávajícího
  4. bezhotovostním způsobem platební kartou
  5. prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou
 4. Prodávající je oprávněn kdykoliv požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Vylučuje se aplikace ust. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.
 5. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
 7. V případě, že Kupující zvolí kombinaci osobního vyzvednutí Zboží v provozovně Prodávajícího a úhrady Kupní ceny předem (bez ohledu na způsob úhrady), je Prodávající v okamžiku vyzvednutí Zboží Kupujícím oprávněn ověřit totožnost Kupujícího dle dokladu totožnosti.
 8. V případě, že nedojde k uzavření kupní smlouvy a Kupující již před uzavřením kupní smlouvy Kupující zaplatil část Kupní ceny nebo celou Kupní cenu, vrátí Prodávající Kupujícímu odpovídající částku zpět bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů

 

ode odmítnutí nabídky, a to stejným způsobem, jakým byla Kupní cena uhrazena, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

 

VI.

Dodání Zboží

 1. Místem dodání zboží je fakturační adresa uvedená v Objednávce není-li v Objednávce uvedena dodací adresa rozdílná od fakturační
 2. Není-li ujednán jiný čas plnění, Prodávající odevzdá Zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření Kupní smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů. Nepřevezme-li Kupující věc v čase uvedeném v tomto odstavci, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění v obvyklé výši.
 3. Doručované zásilky třetí stranou je Kupující povinen pečlivě zkontrolovat před vlastním převzetím. V  případě  poškození  vnějšího  obalu  zásilky  je  kupující  oprávněn  zásilku nepřebírat nebo provést podrobný zápis o poškození obalu za přítomnosti a s podpisem  př  V  každém  případě  je  kupující  o  reklamaci  poškození  vnějšího obalu vyrozumět vždy písemně prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů. Při případné reklamaci poškozené zásilky, ke které došlo během přepravy, je zohledňována skutečnost, zda zásilka byla převzata s výhradami nebo bez výhrad. Prodávající nese odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky.

 

VII.

Jakost při převzetí

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží:
  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,
  2. je vhodné k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a
  3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
  1. je Zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  2. Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže si jej Prodávající nebyl vědom nebo bylo v době uzavření Kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
  3. je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a
  4. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze či infomracím, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní

Tento odstavec se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.

 

 1. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle Kupní smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající.

 

 

VIII.

Záruka za jakost

 

 1. Pro účely těchto VOP se za:
  1. nové Zboží považuje takové Zboží, které je zabalené v originálním neporušeném obalu (dále jen „Nové Zboží“);
  2. rozbalené Zboží považuje takové Zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má

poškozený nebo náhradní obal, přičemž takové Zboží nebylo používáno a obsah balení je kompletní (dále jen „Rozbaleno Otestováno“);

 1. zánovní Zboží považuje takové zboží, které mohlo být vyzkoušeno nebo

krátkodobě používáno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemají vliv na použitelnost a Zboží je plně funkční (dále jen

Zánovní zboží“);

 1. použité Zboží považuje takové Zboží, které bylo používáno a nese známky předchozího používání, avšak je plně funkční a veškeré potřebné příslušenství je vždy součástí balení (dále jen „Použité zboží“).
 2. Repasované zboží považuje takové Zboží, které bylo sestaveno někým jiným než originálním výrobcem Zboží a to z plně funkcích dílů a součástek získaných z poškozeného Zboží (dále jen „Repasované Zboží“). Repasované zboží plně funkční, ale nese známky svého složení osobou odlišnou od původního výrobce Zboží a nemusí obsahovat veškeré potřebné příslušenství.
 1. Nebude-li u jednotlivého Zboží výslovně uvedeno jinak, je Zboží dodáváno v jakosti Nové Zboží.
 2. Nebude-li u jednotlivého Zboží uvedeno jinak, poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku, že si Zboží po dobu uvedenou v záruce uchová při obvyklém použití své funkce a výkonnost (dále jen „Záruka“), a to:
  1. Podnikateli v délce dvanácti měsíců od převzetí jakéhokoliv Zboží,
  2. Spotřebiteli v délce dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží v jakosti Nové Zboží nebo Rozbaleno Otestováno,
  3. v délce délce dvanácti měsíců od převzetí Zboží v jakosti Zánovního zboží, Použitého zboží a Repasovaného Zboží.
 3. Kupující má ze Záruky právo na dodání nového Zboží bez vad nebo na opravu Zboží. Prodávající rovněž může v případě konkrétního Zboží určit, že Kupující má nárok na vrácení Kupní
 4. Prodávající vydá Kupujícímu nejpozději při převzetí Zboží potvrzení o záruce za jakost (dále jen „Záruční list“) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat:
  1. označení Zboží, na niž se záruka vztahuje,
  2. jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky,
  3. postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky,

 

 1. Jako Záruční list slouží daňový doklad -
 2. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě na základě uplatnění Záruky. Dojde- li v rámci uplatnění Záruky k výměně Zboží, pokračuje původní záruční
 3. Na případy kdy došlo k poškození Zboží kupujícím nesprávným používáním či údržbou, působením třetích vlivů či vlivem živelných událostí, se záruka

 

IX.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající přijímá reklamace v provozovně Prodávajícího nebo prostřednictvím elektronické adresy skoc@seznam.cz. Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení o uplatnění reklamace a přijetí Zboží, čímž započíná reklamační řízení. Prodávající dále vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Prodávající zašle potvrzení na elektronickou adresu Kupujícího, s čímž Kupující souhlasí.
 2. Kupující může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době uvedené v předcházejícím článku od převzetí Zboží. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle tohoto odstavce neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat.
 3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo opotřebením odpovídající míře jeho předchozího používání dle uvedené jakostní
 4. Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez
 5. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Kupující Zboží K odstranění vady převezme Prodávající Zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž Zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem Zboží předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadného Zboží a montáž opraveného nebo náhradního Zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.
 6. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:
  1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,
  2. se vada projeví opakovaně,
  3. je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo
  4. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel.

 1. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 2. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží

 

 1. Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující platit dosud neuhrazenou Kupní cenu nebo její část.

 

X.

Reklamační řád

 

 1. Uplatnění záruky za jakost nebo práv z vadného plnění se děje prostřednictvím reklamačního řízení.
 2. Prodávající přijímá reklamace v provozovně Prodávajícího nebo prostřednictvím elektronické adresy skoc@seznam.cz.
 3. Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení o uplatnění reklamace spolu se sdělením kam a jakým způsobem může Zboží dodat k posouzení
 4. Kupující je povinen předat Zboží k reklamaci očištěné a kompletní včetně veškerého příslušenství.
 5. Zásilku se Zbožím Kupující označí nápisem REKLAMACE ZBOŽÍ a číslem objednávky /
 6. Po obdržení zásilky bude zboží předáno k reklamaci autorizovanému
 7. Na základě dokladu o koupi Zboží (faktura) je Kupující oprávněn sám reklamovat zboží v autorizovaném servisu, což také představuje nejrychlejší způsob jejího vyřízení.
 8. V případě oprávněné reklamace má Kupující nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s uplatněním oprávněné
 9. V případě kupní smlouvy uzavřené se Spotřebitelem je lhůta pro vyřízení reklamace 30 dnů, který se počítá od doručení všech náležitostí.
 10. V případě kupní smlouvy uzavřené s Podnikatelem bude reklamace vyřízena v přiměřené lhůtě, případně dle vzájemné dohody smluvních
 11. Prodávající dále vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení
 12. Prodávající zašle potvrzení na elektronickou adresu Kupujícího, s čímž Kupující souhlasí.

 

XI.

Právo Spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Prostředků komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží Spotřebitelem nebo jím určenou
 2. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy vyplněním a odesláním vzorového formuláře Prodávajícího, který tvoří přílohu těchto VOP, na poštovní adresu sídla nebo provozovny Prodávajícího nebo na elektronikou adresu Prodávajícího skoc@seznam.cz .
 3. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel, ledaže mu Prodávající nabídl, že si Zboží sám Lhůta je zachována, pokud Spotřebitel odešle Zboží před jejím uplynutím. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající může jednostranně

 

započíst nárok na náhradu škody na Zboží proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

 1. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od vrácení zakoupeného Zboží, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem, pokud Spotřebitel nezvolil jiný způsob a pokud tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než obdrží Zboží, nebo než mu Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 2. Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy:
  1. o dodávce Zboží, jehož Kupní cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy,
  2. o dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  3. o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným Zbožím,
  4. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném Spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného Zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
  5. o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil,
 3. Kupující  nese   náklady   spojené   s   vrácením   Zboží   zakoupeného   v   provozovně Prodávajícího. Byla-li Kupní smlouva uzavřena prostřednictvím Prostředku komunikace na dálku nese Kupující náklady na vrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní

 

XII.   Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webovém portálu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jako „Uživatelský účet"). Ze svého Uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží.
 2. Pro účely registrace kupujícího na webové stránce, její užívání kupujícím a dále pro účely objednání zboží a uzavření a plnění kupní smlouvy je kupující povinen poskytnout prodávajícímu v rozsahu vyžádaném prodávajícím správné, úplné a pravdivé údaje týkající se kupujícího, které dle své povahy mohou být osobními údaji kupujícího. Údaje uvedené kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Změnu kupujícím poskytovaných údajů je kupující povinen neprodleně po jejich změně oznámit prodávajícímu. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou kupujícímu anebo třetí osobě v důsledku porušení povinností kupujícího podle tohoto článku.
 3. Oprávněný přístup k Uživatelskému účtu je možný pouze po zadání uživatelského jména a hesla kupujícího na webovém portálu. Kupující je povinen uchovat v tajnosti a žádné osobě neposkytnout své uživatelské jméno a heslo a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za jakýkoliv neoprávněný přístup do uživatelského

 

účtu anebo jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s neoprávněným přístupem do uživatelského účtu kupujícího.

 1. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 2. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto VOP).
 3. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích

 

XIII.   Soubory cookies

 1. Webový portál je provozován na platformě shopnet, která pro zachování své funkčnosti využívá soubory cookies a to za těchto podmínek https://www.shoptet.cz/ zasady-pouzivani-souboru-cookies/ , souhlas s jejich užitím udělil Kupující při vstupu kliknutím na tlačítko Souhlasím při vstupu na webový portál.

 

XIV.  Ochrana osobních údajů

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické
 2. Prodávající zpracovává tyto osobní údaje:
  1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, popř. číslo průkazu totožnosti, pokud nakupujete na splátky, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;
  2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí adresa pro doručení, fakturační adresa, e- mailová adresa, telefonní číslo, případně další kontakt uvedený Kupujícím v Objednávce nebo v Uživatelském účtu;
  3. údaje o objednávkách, kterými jsou zejména údaje o objednaném zboží, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích.
 3. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Prodávající se zavazuje osobní údaje Kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží či partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, partnerům zajišťujícím prodej na splátky a odloženou platbu, pokud byl smluven tento typ placení, partnerům zajišťujícím poskytnutí pojištění prodloužené záruky a pojištění proti krádeži a rozbití, pokud byla takováto služba
 5. Prodávající umožní nákup bez zřízení uživatelského účtu, přičemž údaje neregistrovaných Kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 

 1. Prodávající je oprávněn zasílat Kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je Kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.
 2. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu skoc@seznam.cz, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
 3. Způsob ochrany osobních údajů je dále upraven v Podmínkách osobních údajů, dostupných zde https://www.mobilni-gentleman.cz/podminky-ochrany-osobnich- udaju/ .

 

XV.  Zjednání nápravy

 1. Spotřebitel, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou dle ustanovení

o 4 a násl. Zákona o ochraně spotřebitele (dále jen „Nekalé obchodní praktiky“), může vedle nároků plynoucích z OZ a těchto VOP:

 1. odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, nebo
 2. požadovat přiměřené snížení Kupní ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti Nekalé obchodní
 1. Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, prokáže-li Prodávající, že je to s ohledem na předmět Kupní smlouvy, povahu a závažnost Nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

 

XVI.   Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné
 2. Prodávající informuje spotřebitele o možnosti řešení sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem  mimosoudním   způsobem.   Subjektem   mimosoudního   řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Každá strana si nese své náklady sama.
 3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 , o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je rovněž možné vést u Evropské komise na webových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 5. Živnostenskou kontrolu Prodávajícího provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele. Kupující je oprávněn podat k výše uvedeným orgánům, případně k jiným příslušným orgánům státní správy, stížnost.

 

XVII.    Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webového portálu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou
 2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Mobilní Gentleman s.r.o., K. H. Máchy  30,   Kvítkovice,   765   02   Otrokovice,   e-mail:   info@mobilni-gentleman.cz,   telefon:

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2023.